Zwroty i reklamacje

1. Zwrot

a. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu (dotyczy to również osób zakupujących towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Warunkami koniecznymi do  przyjęcia zwrotu przez sprzedającego jest:
- brak śladów użytkowania towaru; co równocześnie oznacza, iż towar nie może być zakładany,
- pokrycie kosztów transportu (zarówno dostarczenia jak i odbioru towaru od kupującego).
b. W przypadku błędnie wysłanego towaru (pomyłka przy wysyłce z magazynu), odbiór oraz dostawa właściwego towaru odbywa się na koszt i ryzyko sprzedającego.

 

2. Reklamacja

a. Kupujący jest zobowiązany po stwierdzeniu wad towaru niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę, jednakże nie później niż jeden dzień roboczy po stwierdzeniu wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
- reklamowany towar Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu istniejących wad dostarczyć do siedziby Sprzedawcy na własny koszt,
- uszkodzony towar, który został wymieniony na inny wolny od wad, staje się własnością Sprzedającego,
- reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu reklamowanego towaru (kompletnego) przez Kupującego do siedziby Sprzedawcy. Równocześnie warunkiem koniecznym jest dostarczenie wraz z reklamowanym towarem kopii faktury zakupu towaru oraz pisemnego protokołu reklamacyjnego, w którym zawarty jest szczegółowy opis występującego problemu technicznego w towarze,
b. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe z winy Kupującego z tytułu:
- niewłaściwego montażu,
- przekroczenia parametrów technicznych podanych przez producenta danego towaru,
- stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- niewłaściwej eksploatacji.
c. Dalej idące prawa z tytułu wad, zwłaszcza zaś umowne lub pozaumowne roszczenia za szkody niepowstałe w samym towarze są wykluczone.
d. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na co Kupujący wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.