Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Ketral.pl

dla osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ketral.pl prowadzony jest przez firmę KETRAL Bartłomiej Łopata wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 5521586821, Regon 120093997.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§2 Definicje

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Ketral.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca - KETRAL Bartłomiej Łopata, z siedzibą: Rzeniszów ul. Zielona 2, 42-350 Koziegłowy wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5521586821, Regon 120093997.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://sklep.ketral.pl


§ 3 Konktakt

 1. Adres przedsiębiorstwa: Rzeniszów ul. Zielona 2, 42-350 Koziegłowy.
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@ketral.pl.
 3. Numer telefonu: 34 31 42 581.
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 Informacje wstępne

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.


§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar przed lub najpóźniej w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew,
  2. karta płatnicza / kredytowa,
  3. przy odbiorze (za pobraniem).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni,
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.


§ 7 Reklamacja i gwarancja

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie sklepu w zakładce Gwarancja.


§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.


§ 9 Dane osobowe

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego Ketral.pl

dla osób niebędących konsumentem w myśl Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego

[oznaczenie 2019/1]  [od 01.08.2018]

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem Ketral.pl
 2. Sklep internetowy Ketral.pl prowadzony jest przez firmę KETRAL Bartłomiej Łopata, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 5521586821, Regon 120093997.

 

§ 2 Definicje

 1. „Regulamin” - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem Ketral.pl.
 2. “Administrator” lub „KETRAL Bartłomiej Łopata ” – właściciel sklepu internetowego Ketral.pl – KETRAL Bartłomiej Łopata wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 5521586821, Regon 120093997.
 3. “ Sklep internetowy Ketral.pl” – sklep internetowy dla „Przedsiębiorcy” jako serwis www wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Administratora.
 4. „Przedsiębiorca”:
  • osoba fizyczna niebędąca konsumentem w myśl Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się̨ przepisy o osobach prawnych - prowadząca we własnym imieniu działalność́ gospodarczą.
 5. „Kontrahent” – osoba działająca w imieniu i z upoważnienia "Przedsiębiorcy", która zarejestrowała się̨ na Platformie Ketral.pl i uzyskała indywidualny login oraz hasło lub dokonała złożenia oferty zakupu na sklepie internetowym Ketral.pl.
 6. „Konto” – zbiór danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na sklepie internetowym Ketral.pl. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem, stanowiącym ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych wybranych przez Kontrahenta, wykorzystywanych w celu dostępu do Konta i ustalonym przez Kontrahenta podczas rejestracji Konta.
 7. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.
 8. „Towary” oraz "Części" należy rozumieć jako towary znajdujące się w ofercie handlowej KETRAL Bartłomiej Łopata, towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kontrahenta i przyjętych przez KETRAL Bartłomiej Łopata do realizacji.
 9. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na sklepie internetowym Ketral.pl, złożone drogą internetową poprzez dostępny tam formularz zamówienia.
 10. „Przedmiot transakcji” - towary przedstawione i opisane na sklepie internetowym Ketral.pl. Opisy oraz zdjęcia towarów przedstawione na sklepie internetowym Ketral.pl prezentują ogólny kształt i rodzaj części i mogą różnić się estetycznie [kolor, wykończenie] od rzeczywistego wyglądu towaru o ile to nie wpływa na funkcjonalność i parametry użytkowe prezentowanego przedmiotu.

 

§ 3 Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Ketral.pl

 1. Sklep internetowy Ketral.pl przeznaczony jest dla użytkowników profesjonalnych, dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego Ketral.pl niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa w aktualnej wersji akceptująca pliki typu cookie.
 3. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kontrahenta umożliwi korzystanie ze sklepu internetowego Ketral.pl. Minimalne wymaganie techniczne to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
 5. Kontrahent jest uprawniony do dokonywania Zamówień w imieniu i z upoważnienia „Przedsiębiorcy” jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku z wykonywaną działalnością zawodową.
 6. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność́ za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.
 7. Wszelkie prawa do sklepu internetowego Ketral.pl, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, na której zamieszczona jest strona w Ketral.pl, a także zdjęć należą do Administratora.
 8. Administrator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kontrahenta przez osoby nieuprawnione. Każdy Kontrahent jest obowiązany do stosowania odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują zagrożenie.

 

§ 4 Towary i ceny

 1. Podane ceny towarów są̨ cenami netto wraz z podatkiem VAT i wyrażone są w Polskich Złotych PLN.
 2. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą kupna. Dodatkowo Kontrahent, za pośrednictwem sklepu internetowego KETRAL Bartłomiej Łopata, posiada możliwość złożenia zapytania cenowego dotyczącego konkretnego produktu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn.
 4. KETRAL Bartłomiej Łopata nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również̇ za zmiany cen produktów.

 

§ 5 Rejestracja

 1. Kontrahent może dokonać rejestracji na sklepie internetowym Ketral.pl - w celu rejestracji Kontrahent wypełnia formularz z użyciem loginu i hasła.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Kontrahent wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,
  2. informacje wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą,
  3. Kontrahent powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kontrahenta postanowień Regulaminu sklepu internetowego Ketral.pl,
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez KETRAL Bartłomiej Łopata w postaci prowadzenia Konta,
  3. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest „Administrator”, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityce Prywatności”
  Ketral.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 7 Zamówienia

 1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść danych wprowadzonych do złożonego formularza Zamówienia.
 2. Zamówienia są̨ przetwarzane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do KETRAL Bartłomiej Łopata zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na sklepie internetowym Ketral.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kontrahenta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. KETRAL Bartłomiej Łopata nie ma obowiązku weryfikacji poprawności czy prawidłowości wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź́ nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 5. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, KETRAL Bartłomiej Łopata może zaproponować Kontrahentowi:
  1. anulowanie zamówienia w całości (wybór tej opcji zwalnia KETRAL Bartłomiej Łopata z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowanie zamówienia w części (wybór tej opcji zwalnia KETRAL Bartłomiej Łopata z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe),
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja nie jest pierwotnie możliwa.
 6. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie zaakceptowane przez KETRAL Bartłomiej Łopata będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie KETRAL Bartłomiej Łopata.
 7. W przypadku płatności online lub online kartą płatniczą Zamówienie zaakceptowane będzie potwierdzone do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
 8. KETRAL Bartłomiej Łopata zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie [w ciągu następnego dnia roboczego] poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji KETRAL Bartłomiej Łopata nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 9. Przesłanie wypełnionego formularza zamówienia jest ponadto równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kontrahenta postanowień Regulaminu sklepu internetowego Ketral.pl,
  2. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem,
  3. upoważnieniem Administratora do przekazania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu zamówienia podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora lub Kontrahenta w celu realizacji zamówienia i dostawy w koniecznym zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem,
  4. upoważnieniem KETRAL Bartłomiej Łopata do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

 

§ 8 Dostawa i odbiór

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana przez firmę̨ kurierską, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego dla kuriera [w celu ustalenia szczegółów doręczenia przesyłki] oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach ustalonych przez kuriera lub doręczającą firmę kurierską.
 3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent w wysokości przedstawionej na sklepie internetowym Ketral.pl w podsumowaniu zamówienia.
 4. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy – kurierowi w chwili odbioru przesyłki.
 5. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis:
  • przy odbiorze osobistym zamówienia: upoważnionego do odbioru przez Kontrahenta przedstawiciela na dokumencie WZ wydanym przez KETRAL Bartłomiej Łopata,
  • przy dostawie kurierskiej: dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 6. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz dokonuje sprawdzenia stanu dostarczanego towaru.
 7. W przypadku uszkodzeń przesyłki lub zawartości przesyłki Kontrahent w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkodowy, który po podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę̨ do złożenia reklamacji. Protokół musi być́ sporządzony starannie i zawierać faktyczny opis stanu przesyłki i zawartości. Stwierdzenie uszkodzeń lub braków należy jak najszybciej zgłosić do KETRAL Bartłomiej Łopata oraz bezzwłocznie przekazać do KETRAL Bartłomiej Łopata spisany z przewoźnikiem protokół szkodowy.

 

§ 9 Płatności

 1. Płatności są̨ realizowane w następujących formach:
  1. przedpłata, dla każdej formy dostawy,
  2. wpłata gotówkowa w kasie KETRAL Bartłomiej Łopata, dla odbioru osobistego,
  3. wpłata kurierowi przy odbiorze dostawy (za pobraniem), dla dostawy kurierskiej,
  4. płatności online [Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski] dla każdej formy dostawy,
  5. płatność kartą płatniczą w kasie KETRAL Bartłomiej Łopata dla odbioru osobistego.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kontrahenta kartą płatniczą, KETRAL Bartłomiej Łopata dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, który został obciążony kwotą transakcji.
 3. KETRAL Bartłomiej Łopata wystawia Kontrahentowi paragon fiskalny lub fakturę̨ VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są informacje, które Kontrahent wprowadza podczas procesu rejestracji oraz podsumowania zamówienia. W przypadku ujawnienia, iż dane podane do wystawienia faktury VAT są nieprawdziwe lub są nieaktualne [nie występują w rejestrach GUS lub CEDIG] do transakcji zostanie wystawiony paragon fiskalny.

 

§ 10 Gwarancja i rękojmia

 1. Kupujący ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od Sprzedającego towarów lub wykonanych usług w dniu dostarczenia lub odbioru towaru lub wykonania usługi. Pod pojęciem odbioru rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju dostarczonych lub odebranych towarów z fakturą oraz ocenę stanu technicznego towarów w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem bez prób ruchowych. Pod pojęciem odbioru usług rozumie się ocenę stanu technicznego zamontowanych towarów oraz wykonanych usług w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem po przeprowadzonych próbach ruchowych. Po wymienionym terminie nie będą akceptowane roszczenia dotyczące zakresu odbioru jakościowego.
 2. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Stanowi to podstawę do reklamacji niekompletnego towaru lub reklamacji uszkodzonej przesyłki przez przewoźnika.
 3. Roszczenia z następujących tytułów nie będą akceptowane:
  • naturalnego zużycia części i podzespołów,
  • braku lub uszkodzenia wszelkich materiałów eksploatacyjnych, które wpływają na poprawne działanie danego podzespołu.
 4. Zerwanie plomby powoduje utratę gwarancji oraz brak możliwości zwrotu towaru.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zapewnionych właściwości towaru jest następująca:
  • Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy głównych części danego towaru, których użyteczność w określonym niżej terminie licząc od dnia dostarczenia lub odbioru, wskutek okoliczności niewątpliwie zaistniałych przed datą dostarczenia lub odbioru, okazała się całkowicie ograniczona.
  • Gwarancji podlegają właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych, kompletne zamknięte podzespoły, których nie można sprawdzić bez prób ruchowych takie jak: przekładnia jazdy z hydromotorem, reduktor obrotu z hydromotorem, łożysko obrotu. W przypadku towarów używanych oraz nieużywanych okres gwarancji na wymienione towary wynosi 3 miesiące lub 500 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na nową przekładnię jazdy z hydromotorem wynosi 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na nowy reduktor obrotu z hydromotorem oraz łożysko obrotu wynosi 6 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.
  • Gwarancji podlegają nowe, właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych elementy podwozi gąsienicowych takie jak: łańcuch gąsienicy, koło napinające, rolka podtrzymująca, rolka jezdna, kompletny napinacz gąsienicy, gąsienica gumowa. Okres gwarancji na: łańcuch gąsienicy, koło napinające, rolkę jezdną oraz podtrzymującą wynosi 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na napinacz gąsienicy wynosi 6 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na gąsienicę gumową wynosi 12 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.
  • Łańcuchy gąsienic, na których zamontowano płytki szersze niż standardowe albo o specjalnym przeznaczeniu mają ograniczoną gwarancję do 50%.
  • W przypadku pracy maszyny na podłożu o niskim nacisku na grunt lub na podłożu, którego skalistość przewyższa 40% lub kąt nachylenia terenu jest większy niż 30 stopni oraz w przypadku prac rozbiórkowych, gwarancja jest ograniczona do 50%.
  • Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji na łańcuch gąsienicy oraz gąsienicę gumową jest równoczesny zakup i montaż nowego koła napędowego (wieńca zębatego lub zestawu segmentów) polecanego przez Sprzedawcę.
  • Gwarancji nie udziela się na nowe i używane pojedyncze części oraz zespoły części, których nie można potraktować jako kompletnego zamkniętego podzespołu.
  • Sprzedawca nieodpłatnie i według uznania pozostającego w jego decyzji towar naprawi, wymieni na inny lub zwróci pieniądze w terminie 30 dni od daty zwrotu towaru do siedziby Sprzedającego. Wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty zostanie pomniejszony o współczynnik zużycia elementu w chwili jego reklamacji. Przykładowo jeżeli w wadliwym towarze pomiar zużycia wynosi 30% kupującemu przysługuje zwrot 70% wartości towaru. Ocena taka zostanie dokonana przez Sprzedawcę i jest decyzją ostateczną.
  • W przypadku wycieku z łańcuchów olejowych zostanie dostarczony komplet uszczelnień na jedno ogniwo.
  • Kupujący jest zobowiązany po stwierdzeniu wad towaru niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę, jednakże nie później niż jeden dzień roboczy po stwierdzeniu wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  • Reklamowany towar Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu istniejących wad dostarczyć do siedziby Sprzedawcy na własny koszt lub pokryć koszty dojazdu serwisu.
  • Uszkodzony towar, który został wymieniony na inny wolny od wad, staje się własnością Sprzedającego.
  • Reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu reklamowanego towaru (kompletnego) przez Kupującego do siedziby Sprzedawcy. Równocześnie warunkiem koniecznym jest dostarczenie wraz z reklamowanym towarem kopii faktury zakupu towaru oraz pisemnego protokołu reklamacyjnego, w którym zawarty jest szczegółowy opis występującego problemu technicznego w towarze.
  • Okres gwarancji na wykonane usługi serwisowe wynosi 6 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze, licząc od dnia uruchomienia maszyny po wykonaniu usługi, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się naprawić wszelkie wady lub niezgodności wynikające z niewłaściwego wykonania usługi. Reklamacje realizowane są po uprzednim opłaceniu dojazdu serwisu do miejsca postoju maszyny. Usługi polegające na przykręceniu używanych elementów podwozi (w szczególności płytek gąsienicy do nowego łańcucha) nie podlegają gwarancji.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści wynikłe dla Kupującego na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę. Nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wynikłe z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W żadnym wypadku nie pokrywa kosztów napraw maszyn i/lub obiektów niestanowiących integralnych części urządzeń objętych Umową, ani kosztów związanych z dostarczeniem, instalacją i eksploatacją urządzeń bądź też maszyn zastępczych. Zdemontowane w wyniku napraw gwarancyjnych części stanowią własność Sprzedającego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe z winy Kupującego z tytułu:
  • Niewłaściwego montażu,
  • Przekroczenia parametrów technicznych podanych przez producenta danego towaru,
  • Stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
  • Niewłaściwej eksploatacji.
 7. Dalej idące prawa z tytułu wad, zwłaszcza zaś umowne lub pozaumowne roszczenia za szkody niepowstałe w samym towarze są wykluczone.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na co Kupujący wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
 9. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar po dostarczeniu lub odbiorze przez Kupującego.
 10. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego towaru niezgodnego z zaakceptowanym zamówieniem, koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi KETRAL Bartłomiej Łopata. Na Kontrahencie ciąży obowiązek i odpowiedzialność właściwego oraz starannego zapakowania odsyłanego towaru, gwarantującego w czasie transportu zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 11. W razie wystąpienia dostawy niezgodnego zamówienia, o którym mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny za niezgodnie dostarczony towar.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sklepu internetowego KETRAL Bartłomiej Łopata znajdują̨ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. KETRAL Bartłomiej Łopata zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. KETRAL Bartłomiej Łopata nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia przeciwko Kontrahentowi osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem lub wykonaną usługą, Kontrahent powinien o tym poinformować KETRAL Bartłomiej Łopata doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą̨ starały się̨ je rozstrzygać́ w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą̨ je pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby KETRAL Bartłomiej Łopata w Częstochowie. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy KETRAL Bartłomiej Łopata a Kontrahentem obowiązuje wyłącznie prawo polskie.
 6. Sugestie i pytania dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Ketral.pl należy zgłaszać́ na adres mailowy: sklep@ketral.pl.