Gwarancja

Ogólne warunki sprzedaży oraz usług
w firmie KETRAL Bartłomiej Łopata


1. Ustalenia ogólne
a. Niniejsze „ogólne warunki sprzedaży oraz usług” mają zastosowanie do umów, których przedmiotem jest sprzedaż towaru lub świadczenie usług dokonywane przez firmę KETRAL Bartłomiej Łopata na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu towaru lub usługi w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą zwanego w dalszej części Kupującym.
b. Porozumienia wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez KETRAL Bartłomiej Łopata zwanego w dalszej części Sprzedawcą.
c. Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw należy traktować jako wyrażenie sprzeciwu wobec warunków ustalonych przez Kupującego.
2. Oferta i zakres dostawy
a. Wszelkie załączone do oferty materiały katalogowe jak również schematy mogą ulec zmianie. Dane techniczne dotyczące wymiarów oraz wagi podawane w ofertach mogą być wielkościami orientacyjnymi. Dane te mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, zatem nie mogą być uznawane za podstawę w sprawach rozwiązywanych na drodze sądowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności wobec wszelkiej dokumentacji dostarczonej Kupującemu. Materiałów tych nie wolno udostępniać osobom trzecim.
b. Przyjęcie oferty przedstawionej przez Sprzedawcę wymaga od Kupującego jego pisemnego potwierdzenia zamówienia wyrażonego listownie, faksem lub e-mailem.
c. Dopuszcza się przyjęcie oferty przez Kupującego telefonicznie, jednakże wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki przy zamówieniach zgłaszanych telefonicznie.
d. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z rezygnacją z zamawianych u Sprzedawcy towarów.
3. Cena i warunki płatności
a. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
b. Obowiązują ceny loco magazyn Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej.
c. Koszty transportu oraz dojazdu serwisu (jeżeli nie ustalono inaczej) ponosi Kupujący.
d. Obowiązują warunki płatności uzgodnione na potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia.
e. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
f. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu gotówki do kasy lub na konto bankowe Sprzedawcy.
g. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
h. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
i. W przypadku zaległości płatniczych poza uzgodniony termin płatności Sprzedawca wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Kupującego.
4. Termin dostawy
a. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Kupujący i Sprzedawca pisemnie uzgodnili treść zamówienia.
b. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła siedzibę Sprzedawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
c. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Kupującego wynosi dłużej niż 30 dni, Sprzedawca może dowolnie zadysponować towarem, a Kupujący nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Sprzedawca ma też prawo domagać się od Kupującego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta.
d. Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Sprzedawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Sprzedawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Kupującego. Takie samo prawo przysługuje Kupującemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie.
5. Przejście ryzyka i przejęcie przedmiotu dostawy
a. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili odbioru towaru przez Kupującego, a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi.
b. W przypadku braku szczegółowych ustaleń dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy na koszt i ryzyko Kupującego.
6. Zastrzeżenie własności
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru (jako towar zastrzeżony) do chwili pokrycia przez Kupującego wszystkich należności.
7. Gwarancja oraz rękojmia
a. Kupujący ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od Sprzedającego towarów lub wykonanych usług w dniu dostarczenia lub odbioru towaru lub wykonania usługi. Pod pojęciem odbioru rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju dostarczonych lub odebranych towarów z fakturą oraz ocenę stanu technicznego towarów w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem bez prób ruchowych. Pod pojęciem odbioru usług rozumie się ocenę stanu technicznego zamontowanych towarów oraz wykonanych usług w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem po przeprowadzonych próbach ruchowych. Po wymienionym terminie nie będą akceptowane roszczenia dotyczące zakresu odbioru jakościowego.
b. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Stanowi to podstawę do reklamacji niekompletnego towaru lub reklamacji uszkodzonej przesyłki przez przewoźnika.
c. Roszczenia z następujących tytułów nie będą akceptowane:
- naturalnego zużycia części i podzespołów,
- braku lub uszkodzenia wszelkich materiałów eksploatacyjnych, które wpływają na poprawne działanie danego podzespołu,
d. Zerwanie plomby powoduje utratę gwarancji oraz brak możliwości zwrotu towaru.
e. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zapewnionych właściwości towaru jest następująca:
- Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy głównych części danego towaru, których użyteczność w określonym niżej terminie licząc od dnia dostarczenia lub odbioru, wskutek okoliczności niewątpliwie zaistniałych przed datą dostarczenia lub odbioru, okazała się całkowicie ograniczona.
- Gwarancji podlegają właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych, kompletne zamknięte podzespoły, których nie można sprawdzić bez prób ruchowych takie jak: przekładnia jazdy z hydromotorem, reduktor obrotu z hydromotorem, łożysko obrotu. W przypadku towarów używanych oraz nieużywanych okres gwarancji na wymienione towary wynosi 3 miesiące lub 500 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na nową przekładnię jazdy z hydromotorem wynosi 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na nowy reduktor obrotu z hydromotorem oraz łożysko obrotu wynosi 6 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.
- Gwarancji podlegają nowe, właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych elementy podwozi gąsienicowych takie jak: łańcuch gąsienicy, koło napinające, rolka podtrzymująca, rolka jezdna, kompletny napinacz gąsienicy, gąsienica gumowa. Okres gwarancji na: łańcuch gąsienicy, koło napinające, rolkę jezdną oraz podtrzymującą wynosi 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na napinacz gąsienicy wynosi 6 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze. Okres gwarancji na gąsienicę gumową wynosi 12 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze.
- Łańcuchy gąsienic na których zamontowano płytki szersze niż standardowe albo o specjalnym przeznaczeniu mają ograniczoną gwarancję do 50%.
- W przypadku pracy maszyny na podłożu o niskim nacisku na grunt lub na podłożu, którego skalistość przewyższa 40% lub kąt nachylenia terenu jest większy niż 30 stopni oraz w przypadku prac rozbiórkowych, gwarancja jest ograniczona do 50%.
- Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji na łańcuch gąsienicy oraz gąsienicę gumową jest równoczesny zakup i montaż nowego koła napędowego (wieńca zębatego lub zestawu segmentów) polecanego przez Sprzedawcę.
- Gwarancji nie udziela się na nowe i używane pojedyncze części oraz zespoły części, których nie można potraktować jako kompletnego zamkniętego podzespołu.
- Sprzedawca nieodpłatnie i według uznania pozostającego w jego decyzji towar naprawi, wymieni na inny lub zwróci pieniądze w terminie 30 dni od daty zwrotu towaru do siedziby Sprzedającego. Wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty zostanie pomniejszony o współczynnik zużycia elementu w chwili jego reklamacji. Przykładowo jeżeli w wadliwym towarze pomiar zużycia wynosi 30% kupującemu przysługuje zwrot 70% wartości towaru. Ocena taka zostanie dokonana przez Sprzedawcę i jest decyzją ostateczną.
-W przypadku wycieku z łańcuchów olejowych zostanie dostarczony komplet uszczelnień na jedno ogniwo.
- Kupujący jest zobowiązany po stwierdzeniu wad towaru niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę, jednakże nie później niż jeden dzień roboczy po stwierdzeniu wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
- Reklamowany towar Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu istniejących wad dostarczyć do siedziby Sprzedawcy na własny koszt lub pokryć koszty dojazdu serwisu.
- Uszkodzony towar, który został wymieniony na inny wolny od wad, staje się własnością Sprzedającego.
- Reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu reklamowanego towaru (kompletnego) przez Kupującego do siedziby Sprzedawcy. Równocześnie warunkiem koniecznym jest dostarczenie wraz z reklamowanym towarem kopii faktury zakupu towaru oraz pisemnego protokołu reklamacyjnego w którym zawarty jest szczegółowy opis występującego problemu technicznego w towarze.
- Okres gwarancji na wykonane usługi serwisowe wynosi 6 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze, licząc od dnia uruchomienia maszyny po wykonaniu usługi, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się naprawić wszelkie wady lub niezgodności wynikające z niewłaściwego wykonania usługi. Reklamacje realizowane są po uprzednim opłaceniu dojazdu serwisu do miejsca postoju maszyny. Usługi polegające na przykręceniu używanych elementów podwozi (w szczególności płytek gąsienicy do nowego łańcucha) nie podlegają gwarancji.
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści wynikłe dla Kupującego na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę. Nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wynikłe z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W żadnym wypadku nie pokrywa kosztów napraw maszyn i/lub obiektów niestanowiących integralnych części urządzeń objętych Umową, ani kosztów związanych z dostarczeniem, instalacją i eksploatacją urządzeń bądź też maszyn zastępczych. Zdemontowane w wyniku napraw gwarancyjnych części stanowią własność Sprzedającego.
f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe z winy Kupującego z tytułu:
- Niewłaściwego montażu,
- Przekroczenia parametrów technicznych podanych przez producenta danego towaru,
- Stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- Niewłaściwej eksploatacji.
g. Dalej idące prawa z tytułu wad, zwłaszcza zaś umowne lub pozaumowne roszczenia za szkody niepowstałe w samym towarze są wykluczone.
h. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na co Kupujący wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
8. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar po dostarczeniu lub odbiorze przez Kupującego.
9. Częściowa bezskuteczność
W razie bezskuteczności niektórych postanowień „ogólnych warunków sprzedaży oraz usług” pozostałe postanowienia są wiążące.
10. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo
a. Miejscem sądu dla wszystkich sporów prawnych jest Częstochowa.
b. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.